Kodeks

Objavljeni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks) je sprejel Slovenski državni holding (SDH) v maju 2017 in ga naslovil na vse družbe s kapitalsko naložbo države po načelu »spoštuj ali pojasni«.

Namen Kodeksa je določiti standarde vodenja in nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države ter oblikovati transparenten in razumljiv sistem korporativnega upravljanja v navedenih družbah.

Cilj Kodeksa je dolgoročno izboljšati poslovanje družb s kapitalsko naložbo države v interesu vseh njihovih deležnikov.

Kodeks je treba uporabljati v povezavi s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga (Priporočila), ki jih je SDH sprejel v maju 2017, nanašajo pa se na načrtovanje, poročanje, okvir upravljanja, delovanje nadzornih svetov itd..

Na podlagi priporočila SDH je družba RTH sprejela Kodeks, skupaj s Priporočili.  Oba akta družba RTH uporablja v največji možni meri, ki je zanjo primerna, o čemer deležnike seznanja v izjavi o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila