Rudarska dela

Rudarska dela

Pri zapiranju jamskih objektov smo upoštevali naslednji princip zapiranja:

  • analiza hidroloških pogojev;
  • zagotovitev stabilnosti brežin po dvigu podtalnice zaradi zapiranja rudnika;
  • demontaža opreme, vključno s podporjem v določenih hribinah, zaradi ekoloških zahtev;
  • zasipavanje vseh vertikalnih in poševnih objektov, ki povezujejo jamo s površino;
  • zasipavanje jamskih objektov z nizkim nadkritjem;
  • zasipavanje plitvejših jamskih objektov pod stanovanjskimi, industrijskimi in infrastrukturnimi objekti;
  • vzpostavitev centralnega drenažnega sistema na nivoju Savskega obzorja in monitoringa hidroloških razmer v jami;
  • pri planiranju zapiralnih del bo potrebno dinamiko prilagajati opravljenim raziskavam in tehnični dokumentaciji ( študije, raziskave, rudarski projekti itd ).

Zapiralna dela se izvajajo najprej v odkopnih poljih, ki se jih je pripravljalo za potrebe nove elektrarne in v katerih se glede na predvideno situacijo predvidoma ne bo več odkopavalo premoga.

Pri zapiranju je zelo pomembno odvodnjevanje plitvih jamskih objektov, ki ponekod potekajo celo pod objekti na površini. Z zaprtjem rudnika bi prišlo do porušitve jamskih objektov zaradi spremenjenih hidroloških razmer in s tem do velikih vplivov na površino. V zvezi s tem bo potrebno nekatere jamske objekte, ki so sedaj opuščeni vendar nezarušeni, zasuti in v njih urediti drenažo. Veliko je takšnih objektov, ki so se v preteklosti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev samo zaprli z zadelkami, da je bila zagotovljena varnost za zaposlene, ni pa se izvedlo ukrepov za dolgoročno preprečevanje negativnih vplivov na površino.