Hidravlični zasip

Hidravlični zasip

V svetu se že dlje časa ukvarjajo z iskanjem možnosti ponovne uporabe EF pepela. Ponovna uporaba pepela je vezana na:

 • kvalitativne lastnosti pepela;
 • lokacijske možnosti (pepel ne prenese predolgih transportnih poti).

V rudarstvu se EFP z dodatki vode, cementa, apna in drugih aditivov uporablja za sledeče namene:

a.) uporaba v jami

 • zasipavanje odkopnih območij;
 • injektiranje z namenom povečanja trdnostnih hribinskega masiva nad odkopi ali jamskimi objekti;
 • izolacija jamskih objektov v primeru ogrevanja ali jamskih ognjev;
 • hidroizolacija in varovanje jamskih objektov;
 • polnilo za jamsko podgradnjo;
 • izdelavo stebrov, ki preprečujejo prenašanje jamskih pritiskov na odprte jamske prostore oz. za sprejemanje dela obremenitve na jamsko podgradnjo.

b.) uporaba na površini

 • izboljšanje površine z namenom spremembe reliefa in priprave na rekultivacijo;
 • sanacija opuščenih površinskih kopov;
 • sprememba namembnosti zemljišča-gradnja športnih in drugih objektov;
 • sanacija vplivov odkopavanja na površino:
  • sanacija površinskih poškodb (globeli, vrtače, lijaki, razpoke,...);
  • sanacija globinskih razpok;
  • zapolnjevanje kavern v hribinskem masivu;
  • izboljšanje stabilnostnih razmer na površini in v globini.

Glede na poznane poculanske lastnosti pepelov (to pomeni, da reagirajo s CaO ob dodatku vode in tvorijo hidratizirane kalcijeve silikate, ki so v vodi netopni) in ugodnosti hidravličnega zasipa je bil pepel izbran kot eden od zasipnih materialov.

Suspenzija je sestavljena iz elektrofilterskega (EFP) in vode. Za proizvodnjo suspenzije se je zgradila mešalno - črpalna postaja. Postroj mešalno - črpalne postaje je postavljen na deponiji EF pepela Prapretno.

Tehnologija zapolnjevanja opuščenih jamskih prostorov je sestavljena iz naslednjih tehnoloških sklopov:

 • Transport EFP iz Termolektrarne Trbovlje do deponije Prapretno;
 • Priprava suspenzije v črpalno - mešalni postaji in pričetek zapolnjevanje opuščenih jamskih prostorov;
 • Zapolnjevanje opuščenih jamskih prostorov.