Predstavitev

Ustanovitev in lastništvo

Podjetje RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trbovlje je nastalo na osnovi reorganizacije podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije p.o.( RRPS ). S sprejetjem Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur. list 1/95) je bila podana zakonska osnova za reorganizacijo podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije p.o. v Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., in Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o..

Ustanovitev podjetja RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., je vpisana v register dne 18.12.1995 pod številko registrskega vložka 1/27145/00 in številko sklepa Srg 95/04792.

Ustanovitelj podjetja in njegov edini lastnik je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije.

Uresničitev dolgoročnih ciljev družbe RTH je bila tesno povezana z izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 (TET), do katere ni prišlo, ker se je večina udeležencev referenduma odločila proti predlaganemu načinu financiranja gradnje tega termoenergetskega objekta. Posledično je bil  v juliju 2000 sprejet Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH), ki je predvideval pridobivanje energetskega premoga do leta 2007, postopno zapiranje rudnika do leta 2012, ter višino finančnih sredstev za celotno obdobje zapiranja, vključno z  jasno opredeljenimi nameni porabe le-teh. 

Krovni ZPZRTH je bil večkrat spremenjen in dopolnjen, kot sledi:

 • v letu 2004 je bilo z ZPZRTH-A obdobje odkopavanje premoga podaljšano do leta 2009;
 • v letu 2010 je bilo z ZPZRTH-B obdobje odkopavanja premoga podaljšano do konca leta 2012, obdobje zapiranja rudnika pa do konca leta 2015 (op.: sprememba potrjena tudi v Bruslju; Sklep Evropske komisije št. C(2011) 4446, z dne 29.6.2011);
 • v maju 2012 je bila na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) sprejeta sprememba ZPZRTH-C. Tokrat je šlo za popravek tretje do šeste alineje 7a člena, ki je določala višino sredstev za financiranje zapiranja rudnika za leta 2012 do 2015. Sredstva so se zmanjšala do te mere, da je bilo že ob sprejetju spremembe jasno, da zaradi pomanjkanja virov financiranja družba RTH ne bo zmožna končati vseh potrebnih zapiralnih del do konca leta 2015;
 • v aprilu 2014 je bilo z ZPZRTH-D podaljšano obdobje zapiranja rudnika do konca leta 2018. Za obdobje podaljšanja so bila s to spremembo krovnega zakona zagotovljena tudi proračunska sredstva za financiranje zapiralnih del;
 • v juniju 2014 je bila sprejeta sprememba ZPZRTH-E, ki se nanaša na dopolnitev krovnega zakona z novim IV. a poglavjem, ki v členih 16a, 16b in 16c ureja posebne pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine za posamezne kategorije zaposlenih v družbi RTH. Ker iz zakonske direkcije izhaja zgolj pravica do poklicne upokojitve, se je ta del zakona lahko izvajal samo na podlagi prostovoljne odločitve posameznika, ki je izpolnjeval pogoje, medtem, ko družba RTH kot delodajalec ni imela pravice tem delavcem odpovedati pogodbe o zaposlitvi, saj sistemski ZDR-1, kot zaščiteno kategorijo delavcev, ščiti pred odpuščanjem. To je onemogočalo izvedbo kadrovsko-socialnega programa, zato je bila v oktobru 2015 sprejeta še zadnja sprememba krovnega zakona; 
 • zadnja sprememba ZPZRTH-F je bila prejeta 21.10.2015. Z njo se spreminja 16.c člen in doda 16.č člen, ki omogoča družbi RTH, da lahko delavcem, ki izpolnjujejo pogoje iz 16.b in 16.c člena, odpove pogodbo o zaposlitvi. Ta sprememba je začela veljati 4.11.2015, tako je družba RTH prve odpovedi iz tega naslova začela vročati v decembru 2015. S sklepom Srg 2019/5206 je podjetje v likvidaciji.

Dejavnost

Podjetje Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trbovlje-v likvidaciji je med drugim registrirano za naslednje dejavnosti:

 • pridobivanje rjavega premoga in lignita
 • pridobivanje gramoza in peska
 • rušenje objektov in zemeljska dela
 • raziskovalno vrtanje in sondiranje
 • skladiščenje
 • poslovanje z lastnimi nepremičninami, dajanje lastnih nepremičnin v najem
 • obdelava podatkov
 • zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah...

Organi podjetja

- ustanovitelj
- nadzorni svet
- poslovodstvo. 

Nadzorni svet družbe šteje tri člane. Dva sta imenovana s strani ustanovitelja, enega imenujejo zaposleni. Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. Ljubljana je dne 6.11.2019, sprejela sklep o imenovanju članov nadzornega sveta družbe RTH d.o.o.- v likvidaciji, za štiriletni mandat oz. do zaključka likvidacije družbe, imenuje se ga. Ervino Jarc in g. Veljka Flisa. Na konstitutivni seji, dne 6.11.2019, je bila za predsednico nadzornega sveta za 4 letno mandatno obdobje do 6.11.2023 oz. do zaključka likvidacije družbe, imenovana ga. Ervina Jarc, za namestnika predsednice pa g. Veljko Flis. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe RTH Trbovlje d.o.o. -v likvidaciji je bil dne 20.5.2019 imenovan g. Aleš Florjanc, za obdobje 4 let oz. do razpustitve nadzornega sveta.

Poslovodstvo

Nadzorni svet je z dnem 25.1.2016 imenoval za direktorja družbe Janeza Žlaka za mandatno dobo štirih let, vendar največ do zaključka zapiralnih del in likvidacije družbe, kot je določena v Zakonu o postopnem zapiranju RTH d.o.o. in razvojnem prestrukturiranju regije. S sklepom ustanovitelja je bil za likvidacijskega upravitelja imenovan Janez Žlak. Z dnem  7.10.2020 pa je bil imenovan za likvidacijskega upravitelja Stanislav Sotlar.

Podatki o zaposlenih

Ob koncu poslovnega leta 2020 so bili  v družbi 3 zaposleni delavci.