Urejanje površine

Urejanje površine

Celotno eksploatacijsko območje Rudnika Trbovlje - Hrastnik obsega 1433 ha. Od tega je nad območjem jame Trbovlje spremenjena površina v dolžini 2,5 km in v širini do 1 km. Tu je bilo odkopano preko 100 mio m3 mas, pri odkopavanju s površinskimi kopi pa je bilo premeščeno še nekajkrat toliko odkrivke.

Območje jame Hrastnik in jame Ojstro sega na zahodu od meje z občino Trbovlje, na vzhodu do meje z občino Laško in meri 923 ha. Ta površina se zaradi podzemnega odkopavanja močno poseda, poleg tega pa se tu nahajajo tudi nasipi jamske jalovine in odkrivke površinskih kopov, kar velja tudi za velik del površine na območju Trbovelj.

Urejanje površine oz. ekološko in prostorsko sanacijo v pridobivalnem prostoru RTH smo razdelili na naslednje sklope:

  • začasno urejanje površine za zagotavljanje varnega odkopavanja (vzdrževalna dela),
  • raziskovalna dela za pridobitev hidroloških in geomehanskih podatkov,
  • sanacija površine (dokončna sanacija),
  • rušenje oziroma rekonstrukcija starih objektov na površini,
  • rekultivacija površine,
  • gradnja oziroma rekonstrukcija cest in ostale komunalne infrastrukture na območjih vplivov odkopavanja.

Vzdrževalna dela so povezana s še aktivnim odkopavanjem (izravnava površine za zagotavljanje varnega odkopavanja, urejanje odvodnjavanja, rekultivacija začasno saniranih površin …).

Priprava na dokončna sanacijska dela in njihova izvedba so povezani z zapiranjem RTH. Posebno pozornost posvečamo stabilizaciji površine nad jamskimi objekti in na območjih nasipov jamske jalovine. Kjer razmere že dopuščajo dokončno stabilizacijo in ureditev površine, le-to že deloma izvajamo, urejamo odvodnjavanje, območje pripravimo v skladu z nadaljnjo namembnostjo in ga rekultiviramo.

Zaradi rudarjenja so bile prekinjene ali poškodovane nekatere obstoječe cestne povezave, nekaj cest pa smo spremenili v industrijske ceste. Zaradi vplivov rudarjenja in predvidenega napredovanja odkopavanja, marsikje ni bila možna izgradnja novih potrebnih povezav, ki sta jih zahtevala razvoj in širjenje urbanega območja. V fazi zapiranja že izvajamo rekonstrukcijo le-teh oz. ponovno vzpostavljamo prekinjene povezave, kar velja tudi za vso ostalo infrastrukturo.

Pridobivanje premoga je povzročilo tudi spremembo režima odvodnjavanja (glede na tistega pred začetkom poseganja v okolje in prostor). Problem rešujemo z dokončnim urejanjem več neodvisnih odvodnjevalnih sistemov, ki bodo skozi naselja priključeni na glavne vodotoke. Enako velja tudi za vse poškodovane ali prekinjene kanalizacijske sisteme.

Vplivi odkopavanja so povzročili tudi prestavitve lokacij naravnih izvirov ali celo njihovo usihanje (dreniranje na odkope). Zaradi tega smo za potrebe lokalnega prebivalstva izdelovali začasna, največkrat neustrezna zajetja, ki jih bomo rekonstruirali oz. tam, kjer je to mogoče, tudi ponovno vzpostavili.