Samozaposlitvene

Samozaposlovanje

Samozaposlovanje je namenjeno tistim presežnim delavcem, ki imajo pri davčnem organu prijavljeno dejavnost, s katero nameravajo v bodočnosti pridobivati lastne prihodke. Poleg priglasitvenega lista in potrdila davčnega organa o poravnavi z zakonom določenih davčnih obveznosti (op.: oba dokumenta izda DURS), mora delavec k vlogi dodati tudi podpisan vzorec pogodbe in vse izjave, ki so priložene razpisni dokumentaciji. V kolikor je vloga popolna, če torej vsebuje vse zahtevane dokumente, se delavca pokliče na razgovor v oddelek za prestrukturiranje, kjer se dogovorimo o podrobnostih v zvezi s samozaposlitvijo (npr.: o datumu prenehanja delovnega razmerja pri RTH, o instrumentih zavarovanja, o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki jih določa pogodba ipd.).

V splošnem samozaposlovanje poteka v sledečih korakih:

  • prijava vloge na javni razpis (odda delavec)
  • pregled popolnosti vloge (izvrši strokovna komisija)
  • izdaja sklepa o dodelitvi premije (izda direktor RTH)
  • dogovor o datumu izvedbe samozaposlitve
  • sklenitev pogodbe o samozaposlitvi
  • izvedba samozaposlitve
  • prejem dokazil o izvedeni samozaposlitvi in prejem instrumentov zavarovanja
  • izplačilo premije in odpravnine
  • spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti še dve leti od dneva izvršene samozaposlitve