Prezaposlitvene

Prezaposlitve

Prezaposlitev je oblika razreševanja presežnih delavcev, preko katere poskrbimo, da presežni delavec rudnika sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z drugim delodajalcem, pri katerem nastopi delo naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja pri RTH.

Prezaposlitve rudnik izvaja na osnovi prispelih vlog na javni razpis in na podlagi uspešno opravljenih razgovorov med prijavitelji kot ponudniki delovnih mest in presežnimi delavci kot kandidati za zasedbo le-teh.

V splošnem postopek prezaposlovanja poteka v sledečih korakih:

 • objava javnega razpisa (Uradni list RS- objavi RTH enkrat letno)
 • zbiranje vlog (oddajo potencialni delodajalci)
 • odpiranje in pregled ustreznosti vlog (opravi strokovna komisija)
 • objava ponujenih delovnih mest (objavi oddelek za prestrukturiranje na intranetu in na oglasnih deskah)
 • izbor primernih ponudnikov (opravijo presežni delavci skupaj z oddelkom za prestrukturiranje)
 • razgovor med izbranimi ponudniki delovnih mest in presežnimi delavci kot kandidati za zasedbo le-teh (organizira oddelek za prestrukturiranje)
 • dogovor o datumu izvedbe prezaposlitve (dogovorita delavec in nov delodajalec)
 • izdaja sklepa o dodelitvi premije (izda direktor RTH)
 • sklenitev pogodbe o prezaposlitvi
 • izvedba prezaposlitve
 • prejem dokazil o izvedeni prezaposlitvi in prejem instrumentov zavarovanja
 • izplačilo premije delodajalcu in izplačilo odpravnine delavcu
 • spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti delodajalca še pet let od dneva izvršene prezaposlitve