Organiziranost

Podjetje neposredno vodi in zastopa poslovodstvo podjetja, ki ga sestavljata direktor in namestnik direktorja. Namestnika direktorja ustanovitelj za mandatno obdobje od leta 2013 ni imenoval.

Poslovne funkcije se izvajajo in opravljajo z nivoja družbe kot celote. Delijo se na tehnično in gospodarsko področje.

Za vodenje področij sta odgovorna izvršna direktorja, ki imata posebna pooblastila in odgovornosti.

Neposredno poslovodstvu družbe so odgovorni tudi:

- služba varstva in zdravja pri delu,

- gospodarjenje z nepremičninami in

- poslovna sekretarka.

 Tehnično področje vodi izvršni direktor za tehnično področje, ki je v vlogi glavnega tehničnega vodje rudarske organizacije (tehnični direktor) in je odgovoren za delovno enoto zapiranja, za izvajanje programa zapiranja, pripravo tehnične dokumentacije, izvajanje monitoringa skladno s tehnično dokumentacijo, zračenje in za delo reševalne postaje.

Tehnično področje je znotraj organizirano v dveh delovnih enotah. In sicer:

- DE zapiranje,

- DE za dokumentacijo, monitoring in reševalno postajo.

Delovno enoto za dokumentacijo, monitoring in reševalno postajo vodi vodja delovne enote, delovno enoto za zapiranje vodi pomočnik tehničnega direktorja.

Gospodarsko področje vodi izvršni direktor za gospodarsko področje, ki je odgovoren za področja financ in računovodstva, računovodskega načrtovanja, analiziranja in nadziranja, uvajanja in obvladovanja informacijskega sistema, komerciale, ter za splošno področje in obveščanje, pravno in kadrovsko področje, ter področje prestrukturiranja in organiziranosti. 

Našteta področja se izvajajo znotraj oddelka za finance, računovodstvo in splošne zadeve.