Kodeks

Objavljeni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks) je sprejel Slovenski državni holding (SDH) dne 2. 3. 2016 in ga naslovil na vse družbe s kapitalsko naložbo države po načelu »spoštuj ali pojasni«.

Namen Kodeksa je določiti standarde vodenja in nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države ter oblikovati transparenten in razumljiv sistem korporativnega upravljanja v navedenih družbah.

Cilj Kodeksa je dolgoročno izboljšati poslovanje družb s kapitalsko naložbo države v interesu vseh njihovih deležnikov.

Kodeks je treba uporabljati v povezavi s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga (Priporočila), ki jih je SDH sprejel dne 26. 2. 2016, nanašajo pa se na načrtovanje, poročanje, okvir upravljanja, delovanje nadzornih svetov itd..

Na podlagi priporočila SDH je družba RTH dne 9. 3. 2016 Kodeks, skupaj s Priporočili, formalno sprejela (s tem datumom je prenehala uporabljati do tedaj veljavni Kodeks in Priporočila). Oba akta družba RTH uporablja v največji možni meri, ki je zanjo primerna, o čemer deležnike seznanja v izjavi o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila