Predstavitev

Ustanovitev in lastništvo

Podjetje RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trbovlje je nastalo na osnovi reorganizacije podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije p.o.( RRPS ). S sprejetjem Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur. list 1/95) je bila podana zakonska osnova za reorganizacijo podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije p.o. v Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., in Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o..

Ustanovitev podjetja RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., je vpisana v register dne 18.12.1994 pod številko registrskega vložka 1/27145/00 in številko sklepa Srg 95/04792.

Ustanovitelj podjetja in njegov edini lastnik je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije.

Dne 06.07.2000 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Zakon je predvideval pridobivanje energetskega premoga do leta 2007 in postopno zapiranje rudnika do leta 2012. Sledili sta dve pomembni spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju RTH; in sicer v letu 2004, ki je podaljšal pridobivanje energetskega premoga za dve leti, t.j. do leta 2009  in postopno zapiranje za tri leta, t.j. do leta 2015 in 31.5.2010, ki podaljšuje proizvodnjo premoga še v leto 2010. V zadnjih desetih letih se poleg pridobivanja premoga v podjetju izvajajo tudi zapiralna dela.

Dejavnost

Podjetje Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trbovlje je med drugim registrirano za naslednje dejavnosti:

 • pridobivanje rjavega premoga in lignita
 • pridobivanje gramoza in peska
 • proizvodnjo kovinskih konstrukcij in njihovih delov
 • splošna mehanična dela
 • rušenje objektov in zemeljska dela
 • raziskovalno vrtanje in sondiranje
 • električne inštalacije
 • trgovina na debelo, trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
 • skladiščenje
 • poslovanje z lastnimi nepremičninami, dajanje lastnih nepremičnin v najem
 • obdelava podatkov
 • druge računalniške dejavnosti
 • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
 • računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 • podjetniško in poslovno svetovanje
 • projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje
 • gozdarstvo in gozdarske storitve
 • tehnični preizkusi in analize
 • tajniška dela in prevajanje
 • zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah...

 

Organi podjetja

- ustanovitelj

- nadzorni svet

- poslovodstvo

 

V podjetju deluje svet delavcev.

Nadzorni svet družbe šteje šest članov. Štirje so imenovani s strani ustanovitelja, dva imenuje svet delavcev. Ustanovitelj je na skupščini, dne 28.8.2013, imenoval za štiriletni mandat Jerneja Vodeba, Franca Klopčiča in Dušana Forteja.   Na konstitutivni seji, dne 4. 9. 2013, je bil za predsednika nadzornega sveta za mandatno obdobje 2013-2017 imenovan Jernej Vodeb, za namestnika predsednika pa Franc Klopčič. Svet delavcev je dne, 9.6.2011, imenoval v nadzorni svet Aleša Florjanca in Jožeta Velikonjo kot predstavnika delavcev za obdobje štirih let. Po izvolitvi Jožeta Velikonje v Državni zbor RS, je svet delavcev do dokončanja mandata v nadzorni svet imenoval Marto Sotlar. V januarju je s funkcije predsednika nadzornega sveta odstopil Jernej Vodeb. Funkcijo je še opravljal do konca februarja 2014. Z marcem pa je prevzel funkcijo predsednika njegov namestnik Franc Klopčič, ki je opravljal funkcijo do 5.8.2014. Na 14. redni seji NS 5.8.2014 pa je bil za predsednika NS do konca mandatnega obdobja 2013-2017 ponovno izvoljen Jernej Vodeb.

Poslovodstvo

Ustanovitelj je dne, 17.10.2013, sprejel sklep, da za direktorja družbe RTH d.o.o. z dnem 18.10.2013 imenuje Bojana Jelena za mandatno dobo štirih let, vendar največ do zaključka zapiralnih del in likvidacije družbe, kot je določeno v Zakonu o postopnem zapiranju RTH.  

Podatki o zaposlenih

Ob koncu poslovnega leta 2014 je bilo v družbi zaposlenih 135 delavcev.